Headway

Chính phủ Victoria đang hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên và cố vấn của họ bằng các công cụ và dịch vụ hữu ích dưới Headway (Tiến lên) – đề xướng về an sinh miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ. Đề xướng có một loạt dịch vụ khác nhau bao gồm lời khuyên kinh doanh, tư vấn tài chính, và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và an sinh.

Lời khuyên, tư vấn tài chính, và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần miễn phí