Mga pampublikong piyesta-opisyal ng Victoria para sa 2022 at 2023

Piyesta-opisyal20222023

Bagong Taon

Sabado 1 Enero
Lunes 3 Enero

(Ang Araw ng Bagong Taon ay pumatak sa Sabado, ang kasunod na Lunes ay dagdag na pampublikong piyesta-opisyal)
Linggo 1 Enero
Lunes 2 Enero

(Ang Araw ng Bagong Taon ay pumatak sa Linggo, ang Lunes ay dagdag na pampublikong piyesta-opisyal)
Araw ng Australia Miyerkules 26 Enero Huwebes 26 Enero
Araw ng Paggawa Lunes 14 Marso Lunes 13 Marso
Biyernes Santo* Biyernes 15 Abrill Biyernes 7 Abril
Sabado bago ang Linggo ng Pagkabuhay Sabado 16 Abril Sabado 8 Abril
Linggo ng Pagkabuhay Linggo 17 Abril Linggo 9 Abril
Lunes ng Pagkabuhay Lunes 18 Abril Lunes 10 Abril
Araw ng ANZAC* Lunes 25 Abril Martes 25 Abril
Kaarawan ng Reyna Lunes 13 Hunyo Lunes 12 Hunyo
Biyernes bago ganapin ang Grand Final ng AFL Biyernes 23 Setyembre Alinsunod sa iskedyul ng AFL†
Araw ng Melbourne Cup Martes 1 Nobyembre Martes 7 Nobyembre
Araw ng Pasko* Linggo 25 Disyembre
Martes 27 Disyembre
(Ang Araw ng Pasko ay pumatak sa Linggo, ang kasunod na Martes ay dagdag na pampublikong piyesta-opisyal)
Lunes 25 Disyembre
Boxing Day Lunes 26 Disyembre Martes 26 Disyembre

† Ang Biyernes bago mag-grand final ang AFL ay kalimitang pumapatak tuwing huling Biyernes ng Setyembre. Babaguhin ng website na ito ang iksaktong petsa kapag napailabas na ang mga iskedyul ng laro sa 2023 ng AFL.

Tandaan : Ang lahat ng mga petsa ng piyesta opisyal ay tama noong oras ng paglalathala ngunit maaaring gawan ng pagbabago.

Ang Melbourne Cup Day ay isang piyesta opisyal sa kabuuang Victoria maliban kung may inareglong kapalit na piyesta opisyal ang hindi taga-metro council.

* Mga Pinaghihigpitang Araw ng Pangangalakal

Tinutukoy ng batas sa Victoria na mayroong dalawa at kalahating pinaghihigpitang araw ng pangangalakal sa bawat taon:

 • Biyernes Santo
 • Araw ng Pasko
 • sa pagitan ng mga oras na 12.01ng umaga at 1 ng hapon sa Araw ng ANZAC.

Sa partikular na mga araw na ito, ang mga tindahang may iksemsyon lamang ay pinahihintulutang magbukas.

Aling mga tindahan ang may iksemsyon -

Ang tindahang may iksemsyon ay ang mga negosyong tumutugon sa sumusunod na pamantayan:

 • ang mga ito ay mayroong 20 o mas kaunting mga tao na nagtatrabaho sa tindahan anumang oras sa panahon ng pinaghihigpitang araw ng pangangalakal; at
 • ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo at kaugnay na mga negosyo nito ay hindi dapat hihigit sa 100 katao sa anumang oras sa pitong araw bago pa sumapit ang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal.

Mga iksemsyon sa mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal

Ang ilang klase ng mga negosyo ay may iksemsyon sa anumang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal. Maaari silang magbukas kahit kailan sa loob ng taon kung nanaisin nila. Ang mga klase ng negosyong may iksemsyon ay:

 • mga chemist, parmasya
 • mga istasyon ng petrol
 • mga restoran
 • mga kapihan
 • mga tindahan ng takeaway
 • mga tagapagbigay-serbisyo
 • mga hire outlet (kabilang ang mga tindahan ng video).

Lagpas ng hatinggabing pangangalakal at pagbebenta ng alak sa may paghihigpit na mga araw ng pangangalakal

Ang mga negosyong tulad ng mga restawran, cafes, bars, clubs at tindahan ng mga alak ay maaaring may karagdagang mga paghihigpit na nakapwesto tungkol sa pagbebenta ng alkohol sa may paghihigpit na mga araw ng pangangalakal. Makipag-tsek sa Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulationpara sa karagdagang impormasyon.

Mga dagdag na paghihigpit sa ANZAC Day

Bilang dagdag sa mga probiso sa itaas, sa araw ng ANZAC Day (25 Abril), ang mga sumusunod na negosyo ay hindi dapat magbubukas bago mag-ala una (1:00 pm) sa  ANZAC Day:

 • sinehan (cinema) (maging panloob man o panlabas)
 • iba pang pagsasaya, kabilang ngunit hindi limitado gaya ng mga kaganapang sayawan o kantahan, konsiyerto o dula.
 • mga pagsusubasta ng bahay at lupa.

Mga pagawaan at bodega sa araw ng  ANZAC Day

Para sa mga negosyong pagawaan o bodega o kung anumang kinatatayuang lugar na may anumang proseso bilang pagawaan, ang mga negosyong ito ay dapat nakasara sa maghapon ng ANZAC Day alinsunod sa nakalaang kriterya na napapaloob sa Batas ng ANZAC DAY(ANZAC Day Act).

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbubukas at pangangalakal sa araw ng  ANZAC Day, mangyaring tingnan ang ANZAC Day Act.

I-download ang Victorian public holidays dates (iCAL) para magamit sa inyong kalendaryo.