Isang listahan ng pampublikong piyesta-opisyal ng Victoria para sa 2020 at 2021

Piyesta-opisyal20202021
Bagong Taon Mi 1 En Bi 1 En
Araw ng Australia Lun 27 En
(26 En ay Linggo kaya ang
Lunes ay piyesta opisyal)
Mar 26 En
Araw ng Paggawa Lun 9 Mar Lun 8 Mar
Biyernes Santo*Bi 10 Abr Bi 2 Abr
Sabado bago ang Linggo ng PagkabuhaySa 11 Abr Sa 3 Abr
Linggo ng Pagkabuhay Li 12 Abr Li 4 Abr
Lunes ng PagkabuhayLun 13 Abr Lun 5 Abr
ARAW NG ANZAC*

Sa 25 Abr¹

Li 25 Apr¹
Kaarawan ng ReynaLun 8 Hun Lun 14 Hun
Biyernes bago ganapin ang Grand Final ng
Australian Football League (AFL)
Biyernes, Ika-23 Oktubre Sang-ayon sa iskedyul ng AFL†
Araw ng Melbourne CupMar 3 Nob Mar 2 Nob
Araw ng Pasko*Bi 25 Dis Sa 25 Dis
Boxing DaySa 26 Dis
Lun 28 Dis²
Li 26 Dis
Lun 27 Dis²

¹ Ang Anzac Day ay ipinagdiriwang sa mismong araw na tumapat. Walang kapalit na piyesta opisyal kung tumapat sa araw ng sabado’t linggo.

² Dahil sa ang Boxing Day ay tumapat sa araw ng sabado’t linggo, ito ay isang dagdag na piyesta opisyal.

† Ang Biyernes bago pa ang AFL Grand Final na piyesta opisyal ay karaniwang tumatapat sa huling Biyernes ng Setyembre. Ang website na ito ay itutugma sa iksaktong araw kapag ipinalabas na ang 2021 iskedyul ng AFL (2021 AFL schedule).

Tandaan : Ang lahat ng mga petsa ng piyesta opisyal ay tama noong oras ng paglalathala ngunit maaaring gawan ng pagbabago.

Ang Melbourne Cup Day ay isang piyesta opisyal sa kabuuang Victoria maliban kung may inareglong kapalit na piyesta opisyal ang hindi taga-metro council.

* Mga Pinaghihigpitang Araw ng Pangangalakal

Tinutukoy ng batas sa Victoria na mayroong dalawa at kalahating pinaghihigpitang araw ng pangangalakal sa bawat taon:

 • Biyernes Santo
 • Araw ng Pasko
 • sa pagitan ng mga oras na 12.01ng umaga at 1 ng hapon sa Araw ng ANZAC.

Sa partikular na mga araw na ito, ang mga tindahang may iksemsyon lamang ay pinahihintulutang magbukas.

Aling mga tindahan ang may iksemsyon -

Ang tindahang may iksemsyon ay ang mga negosyong tumutugon sa sumusunod na pamantayan:

 • ang mga ito ay mayroong 20 o mas kaunting mga tao na nagtatrabaho sa tindahan anumang oras sa panahon ng pinaghihigpitang araw ng pangangalakal; at
 • ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa negosyo at kaugnay na mga negosyo nito ay hindi dapat hihigit sa 100 katao sa anumang oras sa pitong araw bago pa sumapit ang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal.

Mga iksemsyon sa mga pinaghihigpitang araw ng pangangalakal

Ang ilang klase ng mga negosyo ay may iksemsyon sa anumang pinaghihigpitang araw ng pangangalakal. Maaari silang magbukas kahit kailan sa loob ng taon kung nanaisin nila. Ang mga klase ng negosyong may iksemsyon ay:

 • mga chemist, parmasya
 • mga istasyon ng petrol
 • mga restoran
 • mga kapihan
 • mga tindahan ng takeaway
 • mga tagapagbigay-serbisyo
 • mga hire outlet (kabilang ang mga tindahan ng video).

Lagpas ng hatinggabing pangangalakal at pagbebenta ng alak sa may paghihigpit na mga araw ng pangangalakal

Ang mga negosyong tulad ng mga restawran, cafes, bars, clubs at tindahan ng mga alak ay maaaring may karagdagang mga paghihigpit na nakapwesto tungkol sa pagbebenta ng alkohol sa may paghihigpit na mga araw ng pangangalakal. Makipag-tsek sa Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulationpara sa karagdagang impormasyon.

Mga dagdag na paghihigpit sa ANZAC Day

Bilang dagdag sa mga probiso sa itaas, sa araw ng ANZAC Day (25 Abril), ang mga sumusunod na negosyo ay hindi dapat magbubukas bago mag-ala una (1:00 pm) sa  ANZAC Day:

 • sinehan (cinema) (maging panloob man o panlabas)
 • iba pang pagsasaya, kabilang ngunit hindi limitado gaya ng mga kaganapang sayawan o kantahan, konsiyerto o dula.
 • mga pagsusubasta ng bahay at lupa.

Mga pagawaan at bodega sa araw ng  ANZAC Day

Para sa mga negosyong pagawaan o bodega o kung anumang kinatatayuang lugar na may anumang proseso bilang pagawaan, ang mga negosyong ito ay dapat nakasara sa maghapon ng ANZAC Day alinsunod sa nakalaang kriterya na napapaloob sa Batas ng ANZAC DAY(ANZAC Day Act).

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbubukas at pangangalakal sa araw ng  ANZAC Day, mangyaring tingnan ang ANZAC Day Act.

I-download ang Victorian public holidays dates (iCAL) para magamit sa inyong kalendaryo.