An sinh tại nơi làm việc là gì?

An sinh tại nơi làm việc nghĩa là quý vị chăm sóc cho bản thân, cho những người làm việc chung và doanh nghiệp của mình.

Vấn đề này cũng nhằm bảo đảm nơi làm việc tốt cho sức khỏe tâm thần. Điều này nghĩa là nhân viên cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ và tự do nói về những mối lo ngại của họ.

Đối mặt với những thách thức và giai đoạn căng thẳng khi điều hành hoặc làm việc cho doanh nghiệp nhỏ là điều phổ biến. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp càng tăng thêm căng thẳng.

Khi quý vị làm việc đơn độc hoặc trong nhóm nhỏ thì có một số thách thức khó đối phó hơn. Các thách thức này bao gồm:

 • không phải lúc nào cũng có người để quý vị nói về những mối lo ngại của mình
 • làm việc dài giờ
 • nhận điện thoại hoặc trả lời email sau giờ hành chính
 • mối lo lắng về tài chính
 • quản lý công việc hành chính doanh nghiệp của quý vị
 • cảm thấy có trách nhiệm đối với gia đình và nhân viên.

Có được sự giúp đỡ khi quý vị cần, vì đây là điều quan trọng đối với quý vị, nhân viên và doanh nghiệp của mình.

Giúp đỡ cá nhân

Lifeline

Hãy xin giúp đỡ nếu quý vị đang có cảm xúc đau buồn. Lifeline cung cấp các dịch vụ trợ giúp trường hợp khủng hoảng và ngăn ngừa tự tử, hoạt động 24 tiếng đồng hồ.

Để gọi cho Lifeline qua thông dịch viên:

 1. Hãy gọi 131 450.
 2. Cho biết ngôn ngữ của quý vị.
 3. Nói Lifeline 13 11 14.
 4. Chờ nối đường dây.
 5. Nói chuyện với nhân viên của Lifeline, phụ trách trợ giúp trường hợp khủng hoảng, bằng ngôn ngữ của quý vị.

Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service, viết tắt là TIS)

Giúp đỡ thông dịch miễn phí cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính để liên lạc với các đường dây giúp đỡ và dịch vụ hỗ trợ sẵn có từ Translating and Interpreting Service (TIS). Hãy gọi 131 450.

Beyond Blue

Beyond Blue có thông tin về việc kiểm soát vấn đề an sinh và sức khỏe tâm thần của quý vị trong đại dịch COVID‑19 bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Thông tin về COVID‑19 bằng ngôn ngữ của quý vị

Hãy truy cập coronavirus.vic.gov.au website để có danh sách những nguồn thông tin, tài liệu về sức khỏe tâm thần cho các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Bộ Nội Vụ (The Department of Home Affairs) cung cấp những nguồn thông tin, tài liệu của chính phủ về COVID‑19 đã được phiên dịch, bao gồm thông tin về doanh nghiệp, an toàn nơi làm việc và trợ giúp tài chính.

Sức khỏe Tâm thần Đa Văn hóa Embrace (Embrace Multicultural Mental Health) (the Embrace Project) cung cấp cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Úc và cộng đồng đa văn hóa những nguồn thông tin, tài liệu về COVID-19, cũng như những dịch vụ và thông tin khác về sức khỏe tâm thần với định dạng phù hợp với văn hóa (culturally accessible format).

Hỗ trợ cho nơi làm việc

Partners in Wellbeing

Đường dây giúp đỡ Partners in Wellbeing cung cấp trợ giúp cho chủ doanh nghiệp và nhân viên, bao gồm các dịch vụ an sinh cá nhân, cố vấn doanh nghiệp và tư vấn tài chính. Trợ giúp có sẵn cho những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi 1300 375 330.

Worksafe Victoria Workwell Toolkit (Bộ công cụ Làm việc tốt của cơ quan Worksafe Victoria) dành cho các Doanh nghiệp Nhỏ

WorkSafe Victoria Workwell Toolkit dành cho các Doanh nghiệp Nhỏ giúp chủ doanh nghiệp và doanh thương cá thể tạo những nơi làm việc lành mạnh cho sức khỏe tâm thần qua lời khuyên hướng dẫn từng bước và tài liệu thiết thực.

Lời khuyên miễn phí dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Chính phủ  Victoria đang hỗ trợ quý vị thông qua lời khuyên, tư vấn tài chính và hỗ trợ sức khỏe tâm thần qua chương trình Headway – chương trình về an sinh miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ.

Tìm lời khuyên miễn phí tại business.vic.gov.au/HeadwayVietnamese.