Tổng quát

Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Ba (Business Costs Assistance Program Round Three) cung cấp thêm sự hỗ trợ bổ túc cho những doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ thuộc các lĩnh vực bị ảnh hưởng của biện pháp hạn chế sinh hoạt hiện hành tại khu đô thị và các vùng quê Victoria.

Những doanh nghiệp được chấp thuận cho Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) và Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension) sẽ được nhận thêm khoản tiền $2800 Úc kim.

Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Ba (Business Costs Assistance Program Round Three) sẽ được tự động xúc tiến và trả trong tháng Tám 2021.

Ai đủ điều kiện hợp lệ?

Những doanh nghiệp đã nhận được tài trợ từ Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) hoặc Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension) thì đủ điều kiện hợp lệ cho khoản tài trợ này.

Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension) đang nhận đơn cho tới 11 g 59 đêm Thứ Sáu 13 tháng Tám 2021.

Khoản tài trợ này cũng được trả nếu quý vị đã nhận được các khoản Bổ Túc Cho Kỹ Nghệ Du Lịch (Tourism Supplement) hoặc Tài Trợ Trả Thêm Cho Tháng Sáu (June Top-Up Payment).

Quý vị không cần phải nộp đơn xin khoản tài trợ này. Tiền sẽ được tự động trả cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ.

Những doanh nghiệp nào không được nhận tài trợ từ Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) hoặc Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension) thì không đủ điều kiện hợp lệ được tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Ba (Business Costs Assistance Program Round Three).

Việc xúc tiến cấp tài trợ cho quý vị

Chúng tôi sẽ tự động xúc tiến cấp tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Ba (Business Costs Assistance Program Round Three) cho tất cả những doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ.

Tiền sẽ được trả thẳng vào trương mục ngân hàng đã khai từ đầu trên đơn xin trợ giúp theo Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) hoặc Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension).

Nếu quý vị đủ điều kiện hợp lệ cho khoản Bổ Túc Cho Kỹ Nghệ Du Lịch (Tourism Supplement) hoặc Tài Trợ Trả Thêm Cho Tháng Sáu (June Top-Up Payment) được công bố hồi Tháng Sáu 2021, quý vị sẽ được tự động trả tiền này. Xin lưu ý, mỗi khoản tài trợ đó có những tiêu chuẩn hợp lệ chuyên biệt và có thể được xúc tiến trễ hơn khoản tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Ba (Business Costs Assistance Program Round Three).

Các hỗ trợ khác

Mọi doanh nghiệp cũng có thể đủ điều kiện hợp lệ để nhận những trợ giúp khác qua các chương trình của chính phủ Victoria.

Những cá nhân đã bị mất thu nhập hoặc bị bớt giờ làm việc vì hậu quả của cuộc phong tỏa cũng có thể đủ điều kiện hợp lệ để được trợ giúp tài chính qua Tiền Tài Trợ Vì Thảm Họa COVID-19 của Chính phủ Liên Bang.

Thông tin thêm

Nếu cần thông dịch viên, xin gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch (Translating and Interpreting Service) qua số 13 14 50 và xin nối với Business Victoria hotline.