Tổng quát

‘Chương Trình Trợ Giúp Chi Phí Kinh Doanh Vòng Bốn – Ngành Xây Dựng’ trợ cấp khoản tiền chỉ-một lần (one-off) cho những doanh nghiệp hội đủ điều kiện, có thuê mướn nhân viên (employing) và không thuê mướn nhân viên (non-employing) trong ngành xây dựng, hoạt động trong những khu vực chính quyền địa phương sau đây, trong thời gian bị hạn chế:

 • Khu Đô thị Melbourne
 • Thành phố Greater Geelong
 • Mitchell Shire
 • Surf Coast Shire

Khoản trợ cấp chỉ-một lần (one-off) $2,000 dành cho những doanh nghiệp trong kỹ nghệ xây dựng không thuê mướn nhân viên (non-employing) đủ điều kiện hợp lệ. Khoản trợ cấp chỉ-một lần (one-off) $2,800, $5,600 hoặc $8,400 dành cho những doanh nghiệp trong kỹ nghệ xây dựng có thuê mướn nhân viên (employing) đủ điều kiện hợp lệ. Tiền trợ cấp được dựa theo tổng số lương trả cho nhân viên hàng năm.

Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ 2 g chiều Thứ Ba 19 tháng Mười cho tới 11 g 59 tối Thứ Ba 9 tháng Mười Một 2021.

Ai được xét đủ điều kiện hợp lệ?

Để được xét đủ điều kiện hợp lệ, doanh nghiệp phải:

 • đã được hợp đồng (trước khi các biện pháp hạn chế sinh hoạt được công bố) để làm việc hoặc cung cấp nhân viên tại một địa điểm xây dựng bị ảnh hưởng của lệnh đóng cửa. Các địa điểm này phải đóng cửa ngưng hoạt động vì những biện pháp hạn chế công bố ngày 20 tháng Chín 2021, và tại các khu vực sau đây:
  • Khu Đô thị Melbourne
  • Thành phố Greater Geelong
  • Mitchell Shire
  • Surf Coast Shire
 • đã bị thất thu bởi các biện pháp hạn chế sinh hoạt có hiệu lực trong khoảng từ 21 tháng Chín đến 4 tháng Mười và không thể hoạt động gián tiếp trong thời gian đó
 • đã không thể hoạt động gián tiếp trong khoảng từ 21 tháng Chín đến 4 tháng Mười
 • có số Đăng Bộ Kinh Doanh Úc (Australian Business Number – ABN) từ 24 tháng Chín 2021
 • có đăng bộ với Cơ quan thẩm quyền cấp Liên bang hoặc Tiểu bang
 • đặt trong lãnh thổ tiểu bang Victoria
 • có đăng bộ Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ (Goods and Services Tax - GST) từ 24 tháng Chín 2021
 • có tổng số lương trả cho nhân viên hàng năm tại Victoria tối đa tới 10 triệu Úc kim cho tài khóa 2019-2020 trên căn bản không liên kết với doanh nghiệp khác
 • hoạt động trong lĩnh vực được xem là hợp lệ liệt kê trong danh sách 26 thành phần hợp lệ theo Tiêu Chuẩn Kỹ Nghệ Úc và Tân Tây Lan (eligible ANZSIC classes)
 • đã được hợp đồng (trước khi các biện pháp hạn chế sinh hoạt được công bố) để làm việc hoặc cung cấp nhân viên tại một địa điểm xây dựng bị ảnh hưởng của lệnh đóng cửa. Các địa điểm này phải đóng cửa ngưng hoạt động vì các biện pháp hạn chế công bố ngày 20 tháng Chín 2021.

Các doanh nghiệp có thuê mướn nhân viên (employing) đồng thời phải:

 • có đăng bộ với cơ quan WorkSafe Victoria
 • hỗ trợ nhân viên của mình cho họ được lãnh tiền nghỉ phép thường niên trong thời gian lĩnh vực xây dựng bị đóng cửa ngưng hoạt động, và cũng hỗ trợ cho nhân viên phù động (casual) khi có thể được.

Các doanh nghiệp không thuê mướn nhân viên (non-employing) đồng thời phải:

 • có WorkSafe Construction Induction Training Card (còn gọi là thẻ trắng – white card – hay vé – ticket – là giấy chứng nhận quý vị đã được hướng dẫn tổng quát về ngành xây dựng) hoặc hình thức tương đương của tiểu bang khác do một cơ quan thẩm quyền tại một tiểu bang hay lãnh địa khác của Úc cấp.

Những ai bị xem là không đủ điều kiện hợp lệ?

 • Các doanh nghiệp thực hiện công việc xây dựng tại các Dự Án Hạ Tầng Thiết Yếu của Tiểu Bang được Miễn Trừ (Fully Exempt State Critical Infrastructure Projects)
 • Các doanh nghiệp thực hiện những công việc xây dựng được miễn trừ tại các công trường xây dựng bị đóng cửa
 • Các doanh nghiệp đã nhận được tài trợ từ bất cứ chương trình nào sau đây:
  • Chương Trình Hỗ Trợ Chi Phí Kinh Doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two)
  • Chương Trình Hỗ Trợ Chi Phí Kinh Doanh Vòng Hai Triển Hạn Cho Tháng Bảy (Business Costs Assistance Program Round Two July Extension)
  • Quỳ Tài Trợ Giới Tiểu Thương Gặp Khó Khăn vì COVID (Small Business COVID Hardship Fund)
 • Nếu một doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ trước đây đã nộp đơn xin hỗ trợ theo những chương trình nêu trên mà chưa nhận được kết quả thẩm định, thì sẽ đủ điều kiện hợp lệ nhận trợ cấp – và trong trường hợp đủ điều kiện cho nhiều chương trình khác nhau thì chỉ nhận được một khoản trợ cấp nào cao nhất mà thôi.

Các doanh nghiệp, người tự làm chủ hoặc cá nhân nào không hội đủ điều kiện hợp lệ và đã bị mất giờ làm việc hoặc thất thu lợi tức thì có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính theo chương trình Trợ Cấp Thảm Họa COVID-19 của chính phủ Liên bang (Commonwealth Government’s COVID‑19 Disaster Payment). Xin lưu ý rằng, theo chính sách của chính phủ Liên bang thì khoản trợ cấp này sẽ không còn khi đạt được mục tiêu 80% dân số đã chích ngừa.

Cách thức nộp đơn

Hạn chót nộp đơn 11 g 59 tối Thứ Ba 9 tháng Mười Một 2021

Hãy bảo đảm quý vị hoàn tất mọi câu hỏi trong đơn, nộp đơn và kèm theo tất cả những chứng từ đòi hỏi.

Thông tin quý vị cần cho đơn của mình

Quý vị phải cung cấp:

 • một số Đăng bộ Kinh Doanh Úc (ABN) có hiệu lực cho doanh nghiệp của mình thuộc một trong số các lĩnh vực công nghiệp hợp lệ này . Thành phần ANZSIC liên kết với số đăng bộ ABN của quý vị phải là một trong những lĩnh vực hợp lệ đó
 • số WorkCover Employer Number (WEN) hoặc số WorkSafe Application Reference Number (WRN) nếu quý vị có thuê mướn nhân viên
 • WorkSafe Construction Induction Training Card (white card) hoặc hình thức tương đương do một cơ quan thẩm quyền tại một tiểu bang hay lãnh địa khác của Úc cấp, nếu quý vị không thuê mướn nhân viên
 • bằng chứng về ngày tháng năm sinh và chi tiết tình trạng cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • Sổ Thông hành (hộ chiếu) Úc
  • Thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán nhập cảnh vào Úc
 • Giấy đăng bộ với ASIC, hoặc thông tin của cơ quan kiểm soát thích hợp khi được yêu cầu.

Thông tin thêm

Nếu cần được giúp đỡ, hãy gọi Đường dây Thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15.

Cần có thông dịch viên? Hãy gọi TIS National qua số 131 450 và nhờ nối với Đường dây Thường trực Business Victoria hotline.