در مورد برنامه

Victorian Government با (VCCI) Victorian Chamber of Commerce and Industry یکجا شده تا برنامه آموزشی تجارت را راه اندازی نماید جهت کمک با کاروبار های کوچک تا بتوانند از مشکلات اقتصادی که به اثر محدودیت های که برای آهسته کردن نشر ویروس کرونا (COVID-19) وضع گردیده اند بیرون رفت داشته باشند.

توسط این برنامه، مالکین کاروبارها که مستحق استند میتوانند الی چهار جلسه آموزشی هر بار برای ۲ ساعت را فرا گیرند که با شخص مسلکی مجرب که همرایشان در اتخاذ تصامیم آگانه برای آینده تجارت شان کمک خواهم کرد.

این برنامه رهنمائی مخصوص بالای این موارد را فراهم میکند:

 • بهبود تجارت – برای تقویت بخشیدن به بهبود تجارت (کاهش مصارف، قرض و مدیریت آمد و رفت پول)
 • تغیر بازار – برای فهمیدن اینکه چطور ویروس کرونا (COVID-19) تغیرات در بازار را آغاز و یا تسریع نموده است.
 • آموزش و اداره تکنالوژي – برای کمک کردن با تجارت ها که بتوانند به بازار ها و مشتریان جدید برسند.
 • تنوع سلسله عرضه و بازار – برای کم کردن امکان خطرات سلسله عرضه
 • دوباره سازی ظرفیت و آموزش مجدد – برای کمک کردن با تجارت ها تا بتوانند ظرفیت کاری کارمندان فعلی خویش را بلند ببرند

دکمه 'Apply now' را فشار دهید تا در VCCI website ورق درخواستی خویش را بدهید.

چه نوع کمک موجود است؟

مالکین تجارت ها که مستحق استند با اشخاص مجرب و مسلکی مربوط معرفی گردیده که آنها برایشان الی چهار جلسه آموزشی که یک به یکی میباشد در جریان سه ماه برگزار نمایند. هر جلسه برای دو ساعت دوام خواهم کرد. جلسه آموزشی از طریق تلفون، ویدیو کنفرانس و اگر مناسب بود رو به رو برگزار میگردد. قبل از این برایتان مربی مشخص میگردد، متقاضیان باید یک سلسله سوال ها را جواب دهند که این سوالها به منظور ارزیابی ضروریات خاص تجارت شان طرح گردیده اند.

به تعقیب جلسه اولی، برای متقاضیان یک پلان مفصل عمل فراهم میگردد، که در آن توصیه های مخصوص برای نیازهای تک تک تجارت شان موجود میباشند.

متقاضیان با حمایت دیگر نیز مواصل میگردند که به اساس ضرورت تجارت شان میباشد.

که شامل مشوره های مالی، مهارت های تکنالوژي‌ و رهنمایی و کمک صحت عقلی و همچنان آموزش میباشند.

مربی بعداً سه جلسه دیگر را نیز با متقاضی در جریان سه ماه بعدی تقسیم اوقات بندی نموده تا از جریان کارشان با خبر باشند، و حمایت و رهنمایی دیگر را به اساس ضرورت نیز فراهم نماید.

مفادات برای تجارت

این برنامه با تجارت ها در موارد ذیل کمک میکند:

 • ساختن ستراتیژی های مخصوص برای بهبود تجارت، تغیر بازار، آموزش تکنالوژی، تنوع سلسله عرضه و ارتقاء ظرفیت کارمندان موجود میباشد.
 • کاهش خطرات و آشنایی با حمایت های مالی
 • وصل کردن با کمک های دیگر دولتی و خدمات مسلکی محلی.

کدام نوع تجارت ها میتواند برای این برنامه درخواست بدهد؟

این برنامه خاصتاً برای مالکین تجارت های کوچک میباشد که تعداد کارمندان شان از ۲۰ کارمند تمام وقت کمتر باشند. برای اهداف این برنامه، مالک تجارت کوچک میتواند تاجر تنها، شراکت، و شرکت شخصی یا اتحادیه شرکت های شخصی باشد که یک تجارت کوچک را دارا میباشند. بیست کارمند تمام وقت به این معنی که مجموع همه ساعت های کاری معیاری که توسط کارمندان در آنجا کار صورت میگیرد (چه تمام وقت باشند یا بعد از وقت) توسط Australian Bureau of Statistics تعریف گردیده است.

تجارت ها همچنان باید:

 • Australian Business Number (ABN) فعال را داشته باشند
 • شرکت عامه، تجارت خیریه(تجارت که برای مفاد کار نمیکند) و شرکت سهامی تحت Body Corporate and Community Management Act 1997 نباشد
 • که قصد داشته باشند که دوباره آغاز به فعالیت یا تأسیس مجدد در Victoria را داشته باشد

چطور درخواست بدهید

بالای دکمه ای 'Apply now' در این صفحه فشار دهید تا از طریق صفحه انترنتی VCCI درخواست بدهید.

اگر در مورد ورق درخواست تان نیاز به کمک داشته باشید، لطفاً با VCCI به شماره 03 8662 5333 تماس بیگیرید.