Đại cương về chương trình

The Victorian Government hợp tác với Victorian Chamber of Commerce and Industry (VCCI) cung cấp một chương trình cố vấn thương nghiệp để giúp giới tiểu thương vượt qua những khó khăn kinh tế do các biện pháp hạn chế sinh hoạt nhằm giảm bớt đà lây nhiễm coronavirus (COVID-19) gây ra.

Qua chương trình này, các chủ thương nghiệp hội đủ điều kiện hợp lệ có thể nhận được tối đa bốn buổi hướng dẫn, mỗi buổi 2 tiếng, với một chuyên gia giàu kinh nghiệm là người sẽ giúp cho họ có quyết định sáng suốt về tương lai thương vụ của mình.

Chương trình sẽ cung cấp ý kiến hướng dẫn được soạn thảo về các vấn đề:

 • Phục hồi thương nghiêp – để củng cố sự phục hồi thương nghiệp (giảm chi phí, quản trị các món nợ và khoản tiền mặt ra vào)
 • Biến đổi thị trường – để hiểu xem coronavirus (COVID-19) đã gây ra hoặc gia tốc những thay đổi thị trường thế nào.
 • Hiểu biết và tiếp cận qua kỹ thuật số - để giúp các doanh nghiệp tiếp cận được những khách hàng và thị trường mới
 • Thị trường và sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng - để giảm tình trạng gặp những rủi ro của chuỗi cung ứng.
 • Cải tiến kỹ năng và tái huấn luyện – để giúp các thương nghiệp cải tiến kỹ năng của lực lượng nhân viên đang có.

Hãy bấm vào nút “Nộp đơn ngay” (Apply Now) để nộp đơn trên trang mạng của VCCI Nộp đơn ngay (bấm vào đây để bắt đầu nộp đơn)

Có những hỗ trợ gì?

Những chủ thương nghiệp hội đủ điều kiện hợp lệ sẽ được giới thiệu với một chuyên gia giàu kinh nghiệm là người sẽ cung cấp tối đa bốn buổi hướng dẫn cho riêng cá nhân trong thời gian ba tháng. Mỗi buổi hướng dẫn kéo dài hai tiếng. Buổi hướng dẫn được tiến hành qua điện thoại, qua điện thoại truyền hình, và nếu được, gặp trực tiếp. Trước khi được sắp xếp với một cố vấn, các ứng viên sẽ phải trả lời một bản câu hỏi để qua đó được thẩm định những nhu cầu đặc biệt về phục hồi thương nghiệp của mình.

Sau buổi mở đầu, các ứng viên sẽ được cung cấp một bản kế hoạch hành động chi tiết, kèm theo cố vấn được soạn thảo đúng với nhu cầu riêng của từng thương nghiệp.

Các ứng viên cũng sẽ được kết nối với những hỗ trợ thêm cho thương nghiệp của họ khi cần.

Những hỗ trợ đó có thể gồm cả tư vấn về tài chính, hỗ trợ chuyên môn và dìu dắt về kỹ thuật số, hỗ trợ và huấn luyện về sức khỏe tâm thần.

Sau đó, người hướng dẫn sẽ thu xếp với ứng viên về thời biểu của các buổi hướng dẫn tiếp theo trong vòng ba tháng kế tiếp để kiểm soát sự tiến triển của ứng viên, đồng thời cung cấp thêm hỗ trợ và ý kiến hướng dẫn khi cần.

Lợi ích cho các thương nghiệp

Chương trình này để giúp các thương nghiệp:

 • thiết lập chiến lược riêng để phục hồi, chuyển biến thị trường, kiến thức về kỹ thuật số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và cải tiến kỹ năng của số nhân viên đang có
 • giảm bớt nguy cơ gặp rủi ro tài chính
 • kết nối với các dịch vụ chuyên môn khác của chính phủ cũng như tại địa phương

Những thương nghiệp nào có thể nộp đơn?

Chương trình này được mở cho chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 20 nhân viên. Đối với chương trình này, chủ nhân một doanh nghiệp nhỏ có thể là người tự làm chủ, là đối tác, là công ty tư nhân hoặc quỹ tín thác điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Hai mươi nhân viên có nghĩa là tổng số giờ làm việc căn bản của toàn thể nhân viên (dù toàn thời hay bán thời), tính theo giờ làm việc tiêu chuẩn theo định nghĩa của Sở Thống Kê (Australian Bureau of Statistics).

Thương nghiệp cũng phải:

 • Có số doanh nghiệp (Australian Business Number) (ABN) còn hiệu lực
 • không phải là một công ty đại chúng, doanh nghiệp từ thiện (vô vụ lợi) hoặc công ty chiếu theo định nghĩa của sắc luật Body Corporate and Community Management Act 1997
 • có ý định tái hoạt động hoặc tiếp tục hoạt động tại Victoria

Cách nộp đơn

Hãy bấm vào nút Nộp đơn ngay (Apply now) trên trang này để nộp đơn qua trang mạng của VCCI

Nếu cần được giúp đỡ để nộp đơn, hãy gọi VCCI qua số 03 8662 5333 Nộp đơn ngay (bấm vào đây để bắt đầu nộp đơn)