Những ai hội đủ điều kiện?

Chương trình này dành cho các thương nhân cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vi mô hội đủ điều kiện. Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, đương đơn phải:

 • hoạt động kinh doanh ở Victoria
 • có Số Doanh nghiệp Úc (ABN)
 • đã có ABN từ ngày 13 tháng 9 năm 2019
 • có đăng ký Thuế Hàng hoá và Dịch vụ (GST) vào ngày 13 tháng 9 năm 2020.

Các đối tượng phi lợi nhuận không đăng ký GST và không đăng ký với Tổ chức Từ thiện Úc (Australian Charities) và Uỷ ban Phi lợi nhuận (Not-for-Profit Commission) có đủ điều kiện để nộp đơn.

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký GST theo luật về thuế liên quan có đủ điều kiện để nộp đơn.

Các đương đơn phải đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện và đồng ý với các điều kiện trình bày trong hướng dẫn về chương trình trên trang đích của Chương trình Thích nghi Kỹ thuật số cho các Doanh nghiệp Nhỏ.

Các đương đơn cũng cần xác nhận là họ hiện đang hoạt động kinh doanh và có ý định điều chỉnh việc kinh doanh của mình cho phù hợp với môi trường hoạt động kỹ thuật số.

Các doanh nghiệp sẽ không hội đủ điều kiện tham gia chương trình nếu họ bị phát hiện cố tình cung cấp bất kỳ thông tin giả mạo hay sai lạc nào trong đơn.

Để có đủ tiêu chuẩn được giảm giá, doanh nghiệp phải mua một sản phẩm kỹ thuật số có trong chương trình.

Doanh nghiệp hội đủ điều kiện, như mô tả trong ABN của họ, chỉ có thể được nhận một khoản giảm giá là 1.200 đô-la để trả cho việc sử dụng sản phẩm kỹ thuật số có trong chương trình này trong 12 tháng.

Chương trình hoạt động thế nào?

 1. Hãy hoàn tất đơn đăng ký để xác nhận hội đủ điều kiện và để tham gia các buổi hội thảo và thử nghiệm sản phẩm.
 1. Đăng ký và mua sản phẩm kỹ thuật số mong muốn thông qua một trong các nhà cung cấp sản phẩm đối tác có trong chương trình này.
 1. Nộp đơn xin giảm giá mua 1.200 đô-la để trả cho việc sử dụng sản phẩm lựa chọn trong 12 tháng.

Tôi đăng ký các hội thảo và buổi thử nghiệm bằng cách nào?

Quý vị sẽ cần hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi ngắn. Quý vị có thể được liên lạc sau khi đăng ký để xác minh các thông tin được cung cấp và đảm bảo quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình.

Việc đăng ký sẽ được xác nhận bằng email, sẽ bao gồm đường dẫn đến trang mạng riêng có các thông tin về các buổi hội thảo và đào tạo, cũng như việc mua và thử nghiệm sản phẩm.

Sau khi đã đăng ký, quý vị có thể hoàn tất các buổi hội thảo không giới hạn và nhiều buổi thử nghiệm sản phẩm kỹ thuật số cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Tôi tiến hành chương trình này thế nào?

Quý vị phải đăng ký thì mới hội đủ điều kiện tham gia chương trình.

Quý vị có thể tiếp cận miễn phí các buổi hội thảo, huấn luyện không giới hạn và nhiều buổi thử nghiệm sản phẩm sau khi đăng ký.

Quý vị sẽ được gửi email mời nộp đơn xin giảm giá mua, một tháng sau khi đăng ký.

Đây là chương trình giảm giá mua. Quý vị phải đăng ký và mua một sản phẩm kỹ thuật số có sẵn trước khi nộp đơn.

Đơn xin giảm giá là đơn trực tuyến. Cần phải trả lời tất cả các câu hỏi và cung cấp tất cả các thông tin để đảm bảo quý vị hội đủ điều kiện được giảm giá. Điều này bao gồm bằng chứng về việc mua sản phẩm kỹ thuật số.

Quý vị sẽ được liên lạc qua email sáu tuần sau khi nộp đơn xin giảm giá để xác nhận quý vị đã bắt đầu điều chỉnh việc kinh doanh cho phù hợp với môi trường hoạt động kỹ thuật số. Khoản giảm giá của quý vị sẽ được trả sau khi quý vị xác nhận việc sử dụng sản phẩm liên tục.

Quý vị sẽ được liên lạc để tham gia khảo sát đánh giá sau sáu và 12 tháng nhằm giúp chúng tôi hiểu tác động của chương trình.

Quý vị sẽ cần phải trả các chi phí tiếp tục sau khi được chương trình trả cho 12 tháng đầu tiên.

Chương trình bao gồm những gì?

Các sản phẩm được chọn bởi các doanh nghiệp hội đủ điều kiện phải là:

 • một sản phẩm mới, hiện không được doanh nghiệp sử dụng, hoặc
 • nâng cấp từ sản phẩm hiện có, để thêm các tính năng sản phẩm tạo khả năng thích nghi kỹ thuật số cụ thể (ví dụ, nâng cấp trang mạng hiện có thành trang mạng kinh doanh điện tử), hoặc
 • một sản phẩm có trong chương trình, trước kia đã được doanh nghiệp sử dụng (cách đây hơn một năm) và muốn sử dụng lại.

Chương trình Thích nghi Kỹ thuật số cho các Doanh nghiệp Nhỏ sẽ không trang trải chi phí cho:

 • việc gia hạn giấy phép phần mềm hay sản phẩm hiện có, hoặc
 • các cập nhật nhỏ cho các sản phẩm hiện có (ví dụ, cập nhật phiên bản phần mềm), hoặc
 • các sản phẩm không có trong chương trình.

Các doanh nghiệp đã đăng ký có thể tham gia các buổi hội thảo và huấn luyện trong lịch đào tạo có trên trang dành riêng cho chương trình, sau khi đăng ký.

Các doanh nghiệp có các sản phẩm hiện có và phần mềm đã mua ngoài chương trình này cũng có thể tham dự các buổi hội thảo được quảng cáo qua trang mạng của Business Victoria.

Các ngày quan trọng trong chương trình

Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 đến 31 tháng 3 năm 2021.

Việc đăng ký các buổi thử nghiệm sản phẩm kỹ thuật số và các buổi hội thảo sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 năm  2020 cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Muốn tham gia chương trình, các doanh nghiệp phải đăng ký trước khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm vào ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Đơn xin giảm giá cho việc sử dụng sản phẩm trong 12 tháng sẽ bắt đầu nhận từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến 11.59 giờ đêm ngày 31 tháng 3 năm 2021, hoặc cho đến khi hết tiền tài trợ.

Muốn biết thêm thông tin

Khoản giảm giá mua 1.200 đô-la tương đương ít nhất việc sử dụng 12 tháng công cụ kỹ thuật số có sẵn trong chương trình này. Các chi phí tiếp cận cho các sản phẩm phần trăm doanh số và ngoại tệ sẽ khác nhau tuỳ theo tỷ giá hối đoái và việc sử dụng.

Bộ Việc làm, Khu vực và Vùng Miền (The Department of Jobs, Precincts and Regions) bảo lưu quyền sửa đổi các hướng dẫn này và các điều kiện nộp đơn vào bất kỳ lúc nào.

Bộ Việc làm, Khu vực và Vùng Miền sẽ cố gắng thông báo cho tất cả các doanh nghiệp về kết quả xét duyệt đơn xin giảm giá trong vòng 10 ngày làm việc.

Nếu có điều gì muốn hỏi về chương trình này, quý vị vui lòng xem phần Các câu hỏi thường gặp về Chương trình Thích nghi Kỹ thuật số cho các Doanh nghiệp Nhỏ trên trang đích của Chương trình Thích nghi Kỹ thuật số cho các Doanh nghiệp Nhỏ.