Tổng quát

The Commercial Landlord Hardship Fund Round 2 cấp tài trợ tới $3,000 Úc kim cho mỗi hợp đồng thuê cơ sở mà chủ nhân đã giảm tiền thuê cơ sở cho người thuê theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme)

Hãy gọi cho đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15 nếu có thắc mắc về Commercial Landlord Hardship Fund Round 2 hoặc nếu quý vị cần giúp đỡ để hoàn tất đơn xin tài trợ.

Hạn chót để nộp đơn xin tài trợ của Commercial Landlord Hardship Fund Round 2 là 11 giờ 59 đêm ngày 28 tháng Ba 2021 hoặc khi quỹ tài trợ đã phát hết – tùy chuyện nào đến trước.

Hiện có những hỗ trợ nào?

Khoản tài trợ tối đa cho mỗi hợp đồng thuê cơ sở là $3,000 Úc kim. Khoản tiền tài trợ sẽ tương đương với khoản tiền thuê cơ sở đã được miễn theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme). Khoản tiền thuê cơ sở được miễn là một phần hay toàn bộ tiền thuê còn thiếu cho khoảng thời gian mà hai bên, chủ nhân cho thuê cơ sở và người thuê cơ sở, cùng thỏa thuận nhưng chưa bao giờ được trả.

Nếu một cơ sở thương mại cho thuê có nhiều người cùng làm chủ thì tiền tài trợ sẽ được chia theo cổ phần sở hữu tài sản đó.

Thí dụ: Ba chủ nhân có phần sở hữu đồng đều trong một tài sản là cơ sở cho thuê và đã miễn khoản tiền thuê $2,400 qua chương trình Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Giêng 2021 tới 28 tháng Ba 2021. Mỗi chủ nhân được hưởng một phần ba của khoản tài trợ $2,400 Úc kim, nghĩa là mỗi người được $800 Úc kim.

Ai có thể nộp đơn xin khoản tài trợ này?

Chủ nhân các cơ sở thương mại cho thuê có thể nộp đơn xin tài trợ nếu hội đủ các điều kiện hợp lệ được ấn định như bản hướng dẫn của chương trình.

Để hội đủ điều kiện, chủ nhân phải:

  1. có tổng số tài sản địa ốc chịu thuế trị giá dưới $3 triệu Úc kim. Điều này tình cả khoản sở hữu một phần trong một tài sản cho thuê nhưng không tính tài sản là nơi cư trú chính của người nộp đơn.
  2. có thể xác nhận quyền sở hữu tài sản bằng cách xuất trình Số Hồ Sơ (Customer Number) liệt kê trong giấy báo State Revenue Office Land Tax Assessment Notice, hoặc giấy báo 2020-21 Municipal Rates Notice
  3. là chủ nhân của một tài sản được tính là đối tượng hội đủ điều kiện của Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme)
  4. người nộp đơn phải là chủ nhân cơ sở thương mại cho thuê đang có thỏa thuận miễn tiền thuê cho (một hay nhiều) người thuê cơ sở theo chương trình Commercial Tenancy Relief Scheme trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Giêng 2021 đến 28 tháng Ba 2021.

Thông tin quan trọng

Trong chương trình này chủ nhân cơ sở cho thuê chỉ được nộp một đơn xin tài trợ cho mỗi tài sản cho thuê.

Những chủ nhân chia sẻ quyền sở hữu cùng một tài sản cho thuê thì mỗi người phải nộp đơn xin riêng cho phần sở hữu của mình theo vòng hai của chương trình Commercial Landlord Hardship Fund.

Khoản tài trợ tối đa cho một hợp đồng thuê cơ sở thương mại hội đủ điều kiện là $3,000 Úc kim. Đây là khoản tài trợ tối đa cho toàn bộ khoảng thời gian nộp đơn xin.

Chủ nhân cơ sở thương mại cho thuê phải dùng khoản tài trợ này để bù vào khoản chước giảm tiền thuê cho (một hay nhiều) người thuê như đã thỏa thuận theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme).

Bằng chứng hỗ trợ cho đơn xin

Người nộp đơn phải cung cấp những bằng chứng sau đây:

  • xác nhận quyền sở hữu tài sản của mình bằng cách xuất trình giấy báo State Revenue Office Land Tax Assessment Notice hoặc giấy báo 2020-21 Municipal Rates Notice
  • bản sao hợp đồng cho thuê cơ sở thương mại trên đó liệt kê khoản tiền thuê trước khi có đại dịch COVID, chi tiết liên lạc và số Australian Business Number của (một hay nhiều) người thuê.
  • Văn bản bằng chứng là người nộp đơn đã chước giảm tiền thuê cho (một hay nhiều) người thuê cơ sở thương mại là đối tượng hợp lệ cho  Commercial Tenancy Relief Scheme. Phải cung cấp chi tiết liên lạc của người thuê để kiểm chứng xem có hội đủ điều kiện cho Commercial Tenancy Relief Scheme hay không.

Cách thức nộp đơn

Mọi đơn xin phải nộp trực tuyến qua trang mạng của Business Victoria.

Phải trả lời đầy đủ tất cả mọi câu hỏi trong đơn xin và phải đính kèm tất cả mọi giấy tờ hồ sơ yêu cầu để bảo đảm đơn được cứu xét kịp thời để được cấp tài trợ.

HÃY NỘP NGAY

MỞ LẠI ĐƠN XIN ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRỮ

The Department of Jobs, Precincts and Regions dự trù sẽ thông báo cho người nộp đơn biết kết quả đơn xin trong vòng hai mươi ngày làm việc (tức bốn tuần lễ).

Tôi có thể tìm thêm thông tin hoặc nhờ trợ giúp để điền và nộp đơn ở đâu?

Để được trợ giúp thêm xin liên lạc với chúng tôi hoặc gọi đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15.

Để được giúp đỡ bằng tiếng Việt, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) qua số 13 14 50 và nhờ nối với đường dây thường trực của Business Victoria (13 12 15). Dịch vụ này dành cho mọi cá nhân hay tổ chức tại Úc cần đến dịch vụ thông phiên dịch.