ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਸਥਾਨ ਫੰਡ 2021 ਜੁਲਾਈ ਵਿਸਥਾਰ (Licensed Hospitality Venue Fund 2021 July Extension) ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $7200 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ:

 • ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਕਲੱਬ, ਹੋਟਲ, ਕੈਫੇ, ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ
 • 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ (ਜਨਰਲ), ਫੁੱਲ ਕਲੱਬ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ (ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ) ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ
 • Food Act 1984 (Vic) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਧ ਕਲਾਸ 2 ਜਾਂ 3 ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜੋ 2020 ਜਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ
 • 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ
 • ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੰਬਰ (ABN) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ABN 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ
 • ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ COVIDSafe ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜਾ ਦੌਰ (Business Costs Assistance Program Round Two), ਵਪਾਰਕ ਖਰਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜਾ ਦੌਰ (Business Costs Assistance Program Round Two) ਜੁਲਾਈ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਸਥਾਨ ਫੰਡ 2021 (Licensed Hospitality Venue Fund 2021) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ eLicence ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ Business Victoria ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ|

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ eLicence ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ 2021 ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਕਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation) ਲਿਕਰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ|

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ABN ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ :

 • Food Act 1984 (Vic), ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2020 ਜਾਂ 2021 ਵਾਸਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ
 • ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  • ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
  • ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ
  • Medicare ਕਾਰਡ
  • ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ|

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Business Victoria ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 22 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ|

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? TIS National ਨੂੰ 131 450 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ Business Victoria ਹੌਟਲਾਈਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ|