Về chương trình này

Quỹ Tài Trợ Tình trạng Khó khăn vì COVID cho giới Tiểu Thương (Small Business COVID Hardship Fund) hỗ trợ các doanh nghiệp cỡ nhỏ (tiểu thương) và cỡ trung bình đã bị tác động trầm trọng bởi những biện pháp hạn chế vì COVID-19 và không đủ điều kiện hợp lệ để nhận các khoản hỗ trợ doanh nghiệp hiện có.

Chương trình này cấp tài trợ $10,000 Úc kim cho những doanh nghiệp cỡ nhỏ và trung bình đủ điều kiện hợp lệ vì đã bị sụt giảm đến ít nhất 70% doanh thu bởi ảnh hưởng của những hạn chế sinh hoạt vì COVID-19.

Ai đủ điều kiện hợp lệ?

Để đủ điều kiện hợp lệ, doanh nghiệp phải:

 • đặt tại tiểu bang Victoria
 • đã bị sụt giảm đến ít nhất 70% doanh thu bởi hậu quả trực tiếp của những hạn chế vì COVID-19 từ ngày 27 tháng Năm 2021
 • tiền lương trả cho nhân viên hàng năm tại Victoria tới tối đa $10 triệu Úc kim trong tài khóa 2019-2020
 • có đăng bộ thu thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ - Goods and Services Tax (GST)
 • có Số Doanh nghiệp Úc - Australian Business Number (ABN)
 • có đăng bộ với Cơ quan chịu trách nhiệm Giám sát Liên bang hoặc tiểu bang.

Những doanh nghiệp có thâu dụng nhận viên cũng phải đăng bộ với WorkSafe Victoria.

Chỉ được nộp đơn xin nhận một khoản tài trợ cho mỗi số ABN. Nếu có nhiều số ABN cho nhiều doanh nghiệp của mình, quý vị phải nộp đơn riêng rẽ cho từng ABN.

Cách nộp đơn

Quý vị có thể chọn một trong ba cách nộp đơn:

 • Cách nộp đơn dễ nhất là để cho một đại diện có bằng cấp và thẩm quyền (kế toán viên có bằng cấp, đại diện khai thuế có đăng bộ hoặc đại diện khai BAS có đăng bộ) nộp đơn thay cho mình và xác minh khoản sụt giảm 70% doanh thu như một phần đòi hỏi của đơn xin tài trợ.
 • Quý vị có thể trực tiếp nộp đơn trong tư cách chủ doanh nghiệp và nhờ một đại diện có bằng cấp và thẩm quyền (kế toán viên có bằng cấp, đại diện khai thuế có đăng bộ hoặc đại diện khai BAS có đăng bộ) xác minh đơn bằng mẫu “Thư của đại diện có bằng cấp và thẩm quyền” - “Letter from the Qualified Agent”.
 • Nếu không có kế toán viên có bằng cấp, đại diện khai thuế có đăng bộ hoặc đại diện khai BAS có đăng bộ, quý vị có thể đăng bộ bày tỏ ý muốn của mình cho chương trình này . Quý vị vẫn sẽ phải cung cấp bằng chứng của việc đã sụt giảm hơn 70% doanh thu.

Quý vị phải chắc chắn trả lời tất cả mọi câu hỏi trong mẫu đơn, nộp và đính kèm tất cả chứng từ đòi hỏi.

Thông tin bắt buộc phải có để nộp đơn

Quý vị phải cung cấp:

 • một số đăng bộ Doanh Nghiệp Úc hợp lệ - Australian business registration number (ABN) - cho doanh nghiệp của mình
 • bằng chứng việc sụt giảm doanh thu của mình do một kế toán viên có bằng cấp, đại diện khai thuế có đăng bộ hoặc đại diện khai BAS có đăng bộ soạn
  • so sánh kết quả hai tuần kinh doanh tốt nhất của mình trong khoảng từ 27 tháng Năm đến 10 tháng Chín năm 2019, với kết quả hai tuần kinh doanh tệ nhất của mình trong khoảng từ 27 tháng Năm đến 10 tháng Chín năm 2021
  • nếu không có kế toán viên có bằng cấp, đại diện khai thuế có đăng bộ hoặc đại diện khai BAS có đăng bộ, quý vị có thể đăng bộ bày tỏ ý muốn của mình cho chương trình này.
 • bằng chứng về ngày sinh và chi tiết về tình trạng cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • sổ thông hành (hộ chiếu) Úc
  • Thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán nhập cảnh vào Úc.

Thông tin thêm

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xin gọi Đường dây Thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15.

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và nhờ giúp nối kết với Đường dây Thường trực Business Victoria hotline.