Të ciɛth ajuiɛɛr thïn

Në ajuiɛɛr kënë yic, tajiir ke Victoria nɔŋ ka dhal kek në luɔi de tajir koor (tëteet) alëu bï kuɔɔny ë pial-nhom kɔrkë (wuïckë) yök ku bï kek röt kuɛɛŋ bec (aɣeer) tënë anuaan (karɛc) ke tuaany de koronabairäth (COVID-19).

Kuɔny ëye mɛn tɔ̈ ajuiɛɛr kän cök anɔŋic:

  • Telepunkuɔɔny de Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic (Partners in Wellbeing) kën 1300 375 330 në (thaa 9 bakëpiny lɔ 10 thiɛ̈ɛ̈i në nïn ke luɔi në wikic ku 9 nh ɣet 5 th tɛ̈ thöökwik).
    Gɛɛm ë kuɔny tënë ran lɔ ran bï pial du cɔ̈kpiny të diir yïn në wɛ̈t ë tajir du, ku yök ë jiɛ̈ɛ̈m ë nhom në bak de tajir ku kɔc ke määl cïn wëu ye taau piny.
  • Kuɔɔny ë piööc de karɛc ë röt loi ku pial-nhom de St John Ambulance

Ajuiɛɛr juɛ̈ɛ̈c kɔ̈k mɛɛt thïn abï kek dac bɛ̈i-bei kekë lëk tɔ̈ në apäm kënë yic.

Në yök ë kɛ̈k ke kuɔɔny pial-nhom ëmëtöŋë, nem Mental health in business.

Telepunkuɔɔny de Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic

Yen telepunkuɔɔny de Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic (Partners in Wellbeing) kën (1300 375 330 ) acï cɔk dït (acï cuɔt yic ciɛ̈n) cɔk lɔ në ɣän kɔ̈k bïkë kɔc nɔŋ tajir nɔŋ adiɛɛrdït gäm yök de kɔc ke jiɛ̈ɛ̈m de tajir ku jiɛ̈ɛ̈m de wëu abac.

Thää ke aye thää 9 ë bakëpiny agut cï 10 thiëëi në nïn ke luɔi në wikic (weekdays) ku 9 nh ɣet 5 th tɛ̈ thöökwik. Naa ca piɔ̈u riääk wɛ̈lɛ̈/ka ca diɛɛr në tajirdu, alim ba Kɔc Lui në Tök tɔ̈u në Rëër Apiethic (Partners in Wellbeing) cɔl në 1300 375 330, kenë käke wɛ̈ɛ̈rë thokic tɔ̈u të cin keek thiëëc

Kuɔɔny ë piööc de karɛc ë röt loi ku pial-nhom de St John Ambulance

Lon kën a cë thiöök yemën ku na wïc lëk kɔ̈k ka yï tuum yï thok ke ɣookn

Piööc de Riän/thrumbil cï gam në löŋ ye Dac Jɔt në kɔc Tuaany ke Pial de Nhom ku Kuɔɔny de Kë cï Rɔt Looi de St John  ee ka tɔ̈u tënë ran töŋ lui tënë kuat ë kanthil (council) ku kɔc rilyiic muk ɣän ke luɔi në Akutnhm de Akuma de Tajir yic, Akutnhom ci kuany de Tajir wɛ̈lɛ̈/ka Akuut ke Tajir.

Piööc abï kɔc cï lɔ thïn kony bïkë:

  • yïk ë ka lëu kë në luɔi bï kë tajir ke baai lɔŋ den kuɔɔny në anuaan (karɛc) ke pial-guɔ̈p ka pial-nhom
  • gääm athöör ke pial-nhom ku nyiɛ̈ɛ̈c ëkë tueŋ ba loi ye gam në Australia yic ëbɛ̈n
  • Luɔi de nyïc ëkɛ̈k kuɔɔny ë pial-guɔ̈p ku pial-nhom tɔ̈ tënë kɔc ke tajir kor ku kɔc kɔ̈k ke baai

Kuɔɔny lɔtueŋ

Atëët ke pial-nhom abï kek mat thïn aya në akutnhom ke luɔi ku akuut ke tajiir bïkë kɔc gääm yök ë kuɔɔny ë jiɛ̈ɛ̈më nhom tënë atëët ku piööc ke ran lui tënë kɔc lui bïk tïŋ ku nyic kë bïk kɔc nɔŋ ka nuaan (dhal) kek kony kadië.

Lɔthïn të de yee kuɔɔny kënë aye thɔ̈ɔ̈ŋ ke bï lɔtueŋ agut cï 2022, kenë kë kɔɔr ku kä tɔ̈u thïn ke piir tueŋ cï ke looi bïkë kä kɔ̈k ke luɔɔi bï bɛ̈n tueŋ biöök/tiit.

Lëk juɛ̈ɛ̈c në bak de luɔi de kuɔɔny kɔ̈k (dɛ̈t) abï kek dac bɛ̈i-bei kek wël tɔ̈ në apäm kënë yic.

Ku ba jam kek tajir ë Victoria (Business Victoria) në thoŋ du, cɔl TIS National në 13 14 50 ku thiëc telepun ë tajir de Victoria (Business Victoria) 13 22 15.