Πώς υπολογίζω την άδεια μακράς υπηρεσίας

Ο διαδικτυακός υπολογιστής της Κυβέρνησης της Βικτώριας βοηθά αμφότερους, τους μισθωτούς και τους εργοδότες που καλύπτονται από το Νόμο περί Άδειας Μακράς Διαρκείας 2018 (Νόμος LSL 2018) να υπολογίσουν τα δικαιώματα άδειας μακράς υπηρεσίας (LSL).

Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τις ημερομηνίες απασχόλησης και οποιαδήποτε άλλη άδεια που ήδη έχετε χρησιμοποιήσει, και θα λάβετε απάντηση σε δευτερόλεπτα.

Παρόλο που οι απαντήσεις που δίνει ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι σωστές, σας συμβουλεύουμε να επαληθεύσετε τα δικαιώματα LSL από ανεξάρτητο μέρος, όπως από το τμήμα μισθοδοσίας, το σωματείο ή το νομικό σύμβουλό σας.

Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή άδειας μακράς υπηρεσίας

Για ποιους ισχύει ο Νόμος LSL 2018

 • Για τους περισσότερους μισθωτούς της Βικτώριας (εξαιρουμένων των μισθωτών με ορισμένες επιχειρησιακές συμφωνίες της Κοινοπολιτείας και προ-μεταρρυθμιστικών εργασιακών συμβάσεων και άλλων νόμων της Βικτώριας). Οι κατηγορίες/τύποι απασχόλησης περιλαμβάνουν γενικά: πλήρη, μερική, περιστασιακή, εποχική και ορισμένου χρόνου απασχόληση.
 • Για μισθωτούς υπό ορισμένες ρυθμίσεις μίσθωσης εργατικού δυναμικού.

Για ποιους δεν ισχύει ο Νόμος LSL

 • Ο Νόμος LSL 2018 δύναται να μην ισχύει για μισθωτούς που καλύπτονται από ομοσπονδιακή σύμβαση ή από επιχειρησιακή (workplace) συμφωνία – ατομική ή συλλογική – όπου αυτή η σύμβαση ή συμφωνία περιέχει τους δικούς της όρους LSL.
 • Ο Νόμος LSL 2018 δεν ισχύει για μισθωτούς των οποίων το δικαίωμα άδειας μακράς υπηρεσίας παρέχεται από άλλο νόμο ή κανονισμό – όπως για τους εργάτες στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο, που παρέχεται από το CoINVEST scheme.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Long Service Leave Act 2018 Comprehensive Guide (PDF 893.47 KB)PDF icon.

Για να προσδιορίσετε εάν ισχύει μια σύμβαση ή συμφωνία απασχόλησης αντί του Νόμου LSL 2018, καλέστε τον Διαμεσολαβητή Δίκαιης Εργασίας στο 13 13 94.

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουν εργαστεί οι μισθωτοί για να δικαιούνται την LSL

Ένας μισθωτός θα δικαιούται να λάβει LSL μετά από συμπλήρωση το λιγότερο 7 χρόνων «συνεχούς απασχόλησης» σε «έναν εργοδότη».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: LSL Act 2018 Fact Sheet 2 - taking LSL (DOCX 237.67 KB)DOCX icon

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Άδεια μακράς διαρκείας: συνεχούς απασχόλησης για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς μπορούν να λάβουν την LSL οι μισθωτοί

 • Η LSL μπορεί να ληφθεί για οποιαδήποτε περίοδο όχι μικρότερη από μια ημέρα
 • ένας μισθωτός μπορεί να ζητήσει να λάβει μια περίοδο LSL διπλάσιας διάρκειας από την περίοδο που δικαιούται, με το ήμισυ των κανονικών αποδοχών του
 • ένας μισθωτός μπορεί να ζητήσει να λάβει LSL ανά πάσα στιγμή μετά από 7 χρόνια συνεχούς απασχόλησης
 • ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει την άδεια το ταχύτερο δυνατό μετά από το αίτημα του μισθωτού, εκτός εάν ο εργοδότης έχει «εύλογους επιχειρηματικούς λόγους» για να απορρίψει το αίτημα
 • ένας εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει ένα μισθωτό να λάβει άδεια με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Εάν ο μισθωτός δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του κατά το χρόνο που ορίζει ο εργοδότης, μπορεί να απευθυνθεί στο Βιομηχανικό Τμήμα του Πταισματοδικείου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: LSL Act 2018 Fact Sheet 2 - taking LSL (DOCX 237.67 KB)DOCX icon

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πώς μπορεί να ληφθεί η άδεια μακράς υπηρεσίας.

Πώς υπολογίζω την πληρωμή της LSL

Η LSL υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός εβδομάδων απασχόλησης διαιρούμενος δια του 60 και πολλαπλασιαζόμενος με το τυπικό ποσό εβδομαδιαίου μισθού κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται η άδεια, ή όταν παύσει η απασχόληση του μισθωτού.

Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή άδειας μακράς υπηρεσίας (LSL)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: LSL Act 2018 Fact Sheet 7 - entitlement to take leave and 'ordinary pay' (DOCX 256.29 KB)DOCX icon

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα μας Πώς μπορεί να ληφθεί η άδεια μακράς υπηρεσίας.

Τι γίνεται εάν τερματιστεί η απασχόληση

Οι μισθωτοί έχουν το δικαίωμα να λάβουν LSL μετά από τουλάχιστον 7 χρόνια συνεχούς απασχόλησης. Εάν η απασχόληση λήξει μετά από 7 χρόνια για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτός πρέπει να πληρωθεί οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο δικαίωμα LSL έχει. Το ποσό πρέπει να καταβληθεί πλήρως κατά την τελευταία ημέρα της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το LSL Act 2018 Fact Sheet 3 - LSL and termination of employment (DOCX 169.21 KB)DOCX icon

Μπορείτε να επισκεφθείτε επίσης τη σελίδα μας Άδεια μακράς υπηρεσίας: τερματισμός απασχόλησης.

Επιπτώσεις άλλων τύπων άδειας στην LSL

Όλες οι μορφές αδειών μετά αποδοχών προσμετρούνται στην περίοδο συνεχούς απασχόλησης για τη συσσώρευση της LSL. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: ετήσια άδεια, άδεια φροντιστή και άδεια μακράς υπηρεσίας.

Ωστόσο, άδεια άνευ αποδοχών που υπερβαίνει τις 52 εβδομάδες δεν θα υπολογίζεται εκτός εάν:

 • η διάρκεια της απουσίας θεωρείται ως περίοδος απασχόλησης σύμφωνα με σχετική γραπτή ή προφορική σύμβαση εργασίας
 • ο μισθωτός και ο εργοδότης συμφωνούν εγγράφως πριν από τη λήψη της άδειας ότι η άδεια θεωρείται περίοδος απασχόλησης
 • η άδεια που ελήφθη είναι λόγω ασθένειας ή τραυματισμού
 • η άδεια είναι οποιαδήποτε μορφή άλλης άδειας που προβλέπεται στη σχετική γραπτή ή προφορική σύμβαση εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το LSL Act 2018 Fact Sheet 6 - accrual of LSL - impact of leave, absences and interruptions (DOCX 236.63 KB)DOCX icon

Μπορείτε να επισκεφθείτε επίσης τη σελίδα μας Άδεια μακράς υπηρεσίας: συνεχούς απασχόλησης για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα για τις επιπτώσεις άλλων τύπων άδειας στην LSL.

Τι ισχύει για περιστασιακούς και εποχικούς μισθωτούς

Ο Νόμος LSL 2018 παρέχει στους μισθωτούς πλήρους, μερικής, εποχικής, και ορισμένου χρόνου απασχόλησης το δικαίωμα LSL, όπου η απασχόλησή τους ήταν «συνεχής». Σύμφωνα με τον Νόμο LSL 2018, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει απουσία μεγαλύτερη των 12 εβδομάδων μεταξύ οποιωνδήποτε δύο περιπτώσεων απασχόλησης, εκτός εάν:

 • ο μισθωτός και ο εργοδότης συμφωνούν πριν από την έναρξη της απουσίας
 • η απουσία είναι σύμφωνη με τους όρους της εργασιακής συμφωνίας
 • η απουσία προκαλείται από εποχικούς παράγοντες
 • ο μισθωτός έχει απασχοληθεί σε τακτική και συστηματική βάση και έχει εύλογες προσδοκίες να επαναπασχοληθεί.

Ανεξάρτητος εργολήπτης ή μισθωτός

Οι γνήσιοι ανεξάρτητοι εργολήπτες δεν θεωρούνται μισθωτοί και γενικά δεν είναι επιλέξιμοι για LSL σύμφωνα με το Νόμο LSL 2018. Ωστόσο, εάν ένα άτομο είναι πραγματικά ανεξάρτητος εργολήπτης ή μισθωτός πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Για να αξιολογήσετε εάν ένα άτομο είναι πραγματικός ανεξάρτητος εργολήπτης ή μισθωτός, μπορείτε να μιλήσετε στην Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Ανεξάρτητων Εργοληπτών της Κοινοπολιτείας στο 1300 667 850.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δε θεωρούνται συνήθως μισθωτοί και δεν είναι επιλέξιμοι για LSL που προβλέπει ο Νόμος LSL 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το LSL Act 2018 Fact Sheet 4 - LSL casual and seasonal employees (DOCX 235.73 KB)DOCX icon

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης τα παραδείγματα υπολογισμού της άδειας μακράς υπηρεσίας.

Τι γίνεται εάν πωληθεί η επιχείρηση

Εάν πωληθεί μια επιχείρηση και ο αγοραστής απασχολήσει μισθωτούς του προηγούμενου ιδιοκτήτη, ο νέος εργοδότης είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την περίοδο που παρείχαν οι μισθωτοί υπηρεσίες στην επιχείρηση.

Για να υπολογιστεί η αξία του δικαιώματος, μερικές φορές δημιουργείται ένα ταμείο (trust fund), ή η οικονομική υποχρέωση υπολογίζεται στην τιμή πώλησης της επιχείρησης.

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση, ο νέος εργοδότης θα είναι αυτόματα υπεύθυνος για την υπηρεσία ενός μισθωτού με τον προηγούμενο εργοδότη καθώς και με τον υφιστάμενο εργοδότη. Εάν ο νέος ιδιοκτήτης δεν αναγνωρίσει την απασχόληση του προηγούμενου εργοδότη, και δεν πληρώσει το σωστό ποσό άδειας μακράς υπηρεσίας στους μισθωτούς, θα παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου LSL 2018. Η παραβίαση των διατάξεων του Νόμου LSL 2018 αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιβληθεί σε εργοδότη πρόστιμο και ποινική καταδίκη, συν άλλες δαπάνες και ποινές.

Οποιοδήποτε δικαίωμα LSL από προηγούμενο ιδιοκτήτη δε θα πρέπει να πληρώνεται από αυτόν σε μισθωτό.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: LSL Act 2018 Fact Sheet 5 - 'one employer' (DOCX 235.8 KB)DOCX icon

Μπορείτε να επισκεφθείτε επίσης τη σελίδα μας Άδεια μακράς υπηρεσίας: αλλαγή εργοδότη για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορούν οι μισθωτοί να λάβουν την LSL τους σε μετρητά

Η LSL δε μπορεί να «εξαγοραστεί» – αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου LSL 2018 να δοθεί ή να ληφθεί πληρωμή αντί ο μισθωτός να λάβει πραγματικά διάλειμμα από την εργασία.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας σχετικά με το πώς μπορεί να ληφθεί η άδεια μακράς υπηρεσίας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιβάλλονται ποινές για την παραβίαση του Νόμου LSL 2018

Ναι, ισχύουν ποινικές κυρώσεις για την παραβίαση του Νόμου LSL 2018.

Ο Νόμος LSL 2018 προβλέπει αδικήματα, περιλαμβανομένου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 9(2) όπου ένας εργοδότης δεν καταβάλλει στον μισθωτό το δικαίωμά του LSL την ημέρα λήξης της απασχόλησης. Ένας εξουσιοδοτημένος λειτουργός του υπουργείου μπορεί να ασκήσει δίωξη για παραβίαση του Νόμου LSL 2018. Η ποινή για αυτό το αδίκημα είναι 12 μονάδες ποινής για φυσικό πρόσωπο και 60 μονάδες ποινής για νομικό πρόσωπο. Οι κυρώσεις μπορούν να ισχύουν για κάθε ημέρα που συνεχίζεται το αδίκημα.

Η αξία μιας ποινικής μονάδας ποικίλλει από καιρό σε καιρό και ενημερώνεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Από την 1η Ιουλίου 2018, η αξία μιας ποινικής μονάδας είναι $161,19 - που σημαίνει πρόστιμο 12 μονάδων ποινής είναι $1.934,28 και 60 μονάδες ποινής είναι $9.671,40.

Εάν ένας εργοδότης κριθεί ένοχος για το αδίκημα αυτό, μπορεί επίσης να του καταγραφεί ποινική καταδίκη.

Ένας μισθωτός ή ο προσωπικός του αντιπρόσωπος μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη μη καταβληθέντων δικαιωμάτων μέσω αγωγής στο Βιομηχανικό Τμήμα του Πταισματοδικείου εντός 6 ετών από την ημέρα λήξης της απασχόλησής του.

Άλλα αδικήματα

Δυσμενείς Ενέργειες

Υπάρχουν επίσης κυρώσεις για τους εργοδότες που ασκούν δυσμενείς ενέργειες εναντίον των μισθωτών τους σε σχέση με την LSL.

Ως δυσμενής ενέργεια ορίζεται η απόλυση ενός μισθωτού, η μεταβολή της θέσης εργασίας ενός μισθωτού λόγω προκατάληψης ή η διάκριση κατά του μισθωτού. Θεωρείται αδίκημα βάσει του Νόμου LSL 2018 ένας εργοδότης να προβεί σε δυσμενείς ενέργειες εναντίον μισθωτού επειδή:

 • ο μισθωτός έχει δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο
 • ο μισθωτός επιδιώκει να ασκήσει δικαίωμα δυνάμει του Νόμου
 • ο μισθωτός ζητά πληροφορίες για τα δικαιώματά του βάσει του Νόμου
 • ο μισθωτός προσβάλλει εντολή εργοδότη να λάβει LSL στο Πταισματοδικείο.

Θεωρείται επίσης αδίκημα να γίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τα δικαιώματα LSL ενός μισθωτού.

Υπάρχουν δυνητικά σημαντικές κυρώσεις και εντολές που μπορεί να εκδώσει ένα Δικαστήριο κατά ενός εργοδότη για άσκηση δυσμενών ενεργειών, περιλαμβανομένης της πληρωμής αποδοχών έως και 52 εβδομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Άδεια μακράς υπηρεσίας: κυρώσεις για παραβάσεις.

Μη τήρηση αρχείων βάσει του Νόμου LSL 2018

Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί ακριβή αρχεία σχετικά με την LSL του μισθωτού καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του και να τα φυλάσσει για τουλάχιστον επτά χρόνια μετά από την παύση της απασχόλησης.

Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται στη μορφή (εάν υπάρχει) που προβλέπεται από τους κανονισμούς του Νόμου LSL Act 2018.

Ο Νόμος περί Δίκαιης Εργασίας 2009 (Νόμος FW), ο οποίος ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις της Βικτώριας, απαιτεί επίσης να τηρούνται αρχεία απασχόλησης, και να παρέχονται στους μισθωτούς εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

Θεωρείται αδίκημα η μη τήρηση αρχείων με τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος LSL 2018. Η ποινή για το αδίκημα αυτό είναι 12 μονάδες ποινής για φυσικό πρόσωπο και 60 μονάδες ποινής για νομικό πρόσωπο. Εάν ένας εργοδότης κριθεί ένοχος για το αδίκημα αυτό, μπορεί επίσης να του καταγραφεί ποινική καταδίκη.

Ο εργοδότης δεν πρέπει να αρνηθεί αίτημα από μισθωτό να του παράσχει το αρχείο της άδειας του μακράς υπηρεσίας. Η ποινή για αυτό το αδίκημα είναι 12 μονάδες ποινής για φυσικό πρόσωπο, και 60 μονάδες ποινής για νομικό πρόσωπο.

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Άδεια μακράς υπηρεσίας: ποινές για παραβάσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Θα πρέπει να υπολογίζω την LSL στις ταμειακές ροές μου

Το να φροντίζετε οι ταμειακές ροές σας (cash flow) να είναι οι δέουσες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Φροντίστε να υπολογίζετε την LSL του προσωπικού στις προβλέψεις των ταμειακών ροών σας ώστε να μη βρεθείτε απροετοίμαστοι.

Προγραμματίστε για το μέλλον και ελέγξετε την πρόβλεψη των ταμειακών σας ροών.

Πρέπει να τηρώ αρχεία LSL

Θεωρείται αδίκημα να μην τηρεί αρχεία ο εργοδότης. Θεωρείται επίσης αδίκημα η καταχώρηση ψευδούς ή παραπλανητικής δήλωσης σε αρχείο.

Ο εργοδότης δεν πρέπει να αρνηθεί αίτημα από μισθωτό να του παράσχει το αρχείο της άδειας του μακράς υπηρεσίας. Η ποινή για αυτό το αδίκημα είναι 12 μονάδες ποινής για φυσικό πρόσωπο, και 60 μονάδες ποινής για νομικό πρόσωπο.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί μπορούν να απαιτήσουν από ένα πρόσωπο να παράσχει πληροφορίες ή έγγραφα για τον έλεγχο και την τήρηση του Νόμου LSL 2018. Με την επιφύλαξη ορισμένων κανόνων, θεωρείται ποινικό αδίκημα να μην παρέχονται πληροφορίες ή έγγραφα που ζητούνται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό σύμφωνα με το Νόμο LSL 2018. Θεωρείται επίσης ποινικό αδίκημα η προσκόμιση πλαστού εγγράφου.

Πληροφοριακά φυλλάδια του Νόμου περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας 2018

Αυτά τα πληροφορικά φυλλάδια είναι μόνο περιλήψεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με λεπτομερέστερες πληροφορίες, περιλαμβανομένου του αναθεωρημένου Long Service Leave Act 2018 Comprehensive Guide (PDF 893.47 KB)PDF icon και του Νόμου περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας 2018 για να διαπιστωθεί αν ισχύει στις προσωπικές περιστάσεις σας.

Υπηρεσία Πληροφοριών Μικρών Επιχειρήσεων για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας

Εάν είστε ιδιοκτήτης, αναζητείτε να αγοράσετε ή να αρχίσετε μια μικρή επιχείρηση με λιγότερους από 20 μισθωτούς, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για την δική μας υπηρεσία Long Service Leave Small Business Information Service (LSLSBIS).

Η LSLSBIS προσφέρει πληροφορίες και συμβουλές πρόσωπο-με-πρόσωπο αναφορικά με τις υπευθυνότητές σας βάσει του Νόμου περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώριας.

Για πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με την Επιθεώρηση Μισθών Βικτώριας [Wage Inspectorate Victoria] καλώντας την υπηρεσία στο 1800 287 287 ή στέλνοντας email.

Handy tools